SHIPPING POLICY

Verzenden:

Wanneer de producten die je hebt besteld op voorraad zijn en je bestelt op een werkdag voor 11:00, dan ontvang je normaal gesproken jouw bestelling na 2-3 dagen. 

Producten die niet op voorraad zijn worden besteld bij de leverancier. In dat geval wordt je bestelling binnen 5 werkdagen geleverd. Wanneer je de exacte voorraad status wilt weten dan kun je contact opnemen door een mail te sturen naar: info@verfwerk.be

De bezorgen van onze pakketten worden verzorgd door een door ons gekozen transporteur en alle producten worden in één levering verstuurd. Wanneer u een bestelling plaatst met producten met verschillende levertijden dan geldt de levertijd van het product met de langste levertijd.

 

Bestelling wijzigen:

We nemen aan dat de bestelling door de klant wordt gecontroleerd op eventuele fouten voordat de bestelling wordt geplaatst. Bestellingen worden vrijwel direct gemengd en klaargemaakt voor verzending. De bestelling kan daarom niet meer gewijzigd worden.

 

Afhalen: 

Het is ook mogelijk om je bestelling af te halen:

Dit kan op volgend adres:

Dudzeelse Steenweg 602A, 8380 Dudzele - Brugge. De inkom licht langs de Kruisabelestaat langs de achterkant.

RETURN POLICY

Retours:

Let op: verfproducten die op kleur zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd 

 

Voor alle andere producten heb je 14 dagen de tijd om je retour aan te melden, mits:

 • de producten onbeschadigd zijn.

 • de producten ongeopend en in de originele verpakking zijn.

 • de producten niet speciaal voor jou besteld of gekleurd zijn.

 • je de retourkosten zelf betaalt.

 • van te voren de producten aanmeldt via mail of telefoon 

 • we betalen uw creditnota uit binnen enkele dagen nadat de goederen terug ontvangen en nagezien zijn.

Wanneer je de retour via pakketpost verstuurd, vraag dan om een verzendbewijs. Hierdoor kun je altijd aantonen dat je het product daadwerkelijk hebt opgestuurd. Wanneer de producten beschadigd raken tijdens de retourzending, dan is dit voor risico van de klant.

PAYMENT METHOD

I’m a payment methods section. I’m a great place to give your customers as many details as possible about how they can pay for your stunning products. Make sure your use clear language so they enjoy their online shopping experience and stay loyal!

PRIVACY POLICY

 1. Toelichting

 

De Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening.
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

 1. Model

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: VERFWERK BV Dudzeelse Steenweg 602A, 8380 Dudzele BE-0567.534.627

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website  verfshop-verfwerk.be en verfwerk.be door het op deze website vermelde email-adressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen 

 

 • VERFWERK BV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VERFWERK BV.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres [en surfgedrag? herkomst? zoektermen?]

 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);

 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

 • Categorie 4: via cookies;

 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.        VERFWERK BV kan gegevens van u op verschillende manieren vergaren:

 

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

 

 1. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3.        De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1.        Algemene doeleinden:

 

                De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden 

                gebruiken:

 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van VERFWERK BV om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 4: [doeleinden cookies], met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

3.2.        Direct marketing:

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Verf&Rol uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot VERFWERK en WEBSHOP-VERFWERK, haar producten en/of diensten. VERFWERK BV kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door VERFWERK BV bewaarde documenten.

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3.        Doorgifte aan derden:

 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van VERFWERK BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien VERFWERK BV failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van VERFWERK BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

VERFWERK BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat VERFWERK BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

VERFWERK BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.        Wettelijke vereisten:

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat VERFWERK BV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. VERFWERK BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

                De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de onderneming en u.

 

[“indien u 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw klantenprofiel”]

 

 

Artikel 5 – Uw rechten

 

5.1.        Recht van toegang en inzage:

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VERFWERK BV . Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. u erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

              

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.        Recht van verzet:

 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

              U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde,                      gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

 

              Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om                  die toestemming in te trekken.

 

5.6.        Uitoefening van uw rechten:

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@verfwerk.be, per post n of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 

5.7.        Automatische beslissingen en profiling:

                                

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.8.        Recht om klacht in te dienen:

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

6.2.        In geen geval kan VERFWERK BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

 • Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

 

 • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Cookies

 

8.1.        Wat zijn cookies?

 

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van VERFWERK BV en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

 

8.2.        Waarom gebruiken we cookies?

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

8.3.        Soorten cookies:

 

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

Functionele cookies:

 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

 

Niet functionele cookies:

 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4.        Uw toestemming:

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.

U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

 

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

 

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@verfwerk.be of per post of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

Pop-up Cookie-waarschuwing:

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in ons cookiebeleid.

Verfwerk bv

Dudzeelse Steenweg 602A

8380 Brugge - Dudzele

BE567534627

0475/32.63.81

Afbeeldingen zijn louter ter illustratie en kunnen

afwijken in vorm, hoeveelheid, verpakking, ed

© 2020 by VERFWERK BV. / productafbeeldingen en productteksten: © copyright Sigma Coatings / ProGold